Program ZikOS-LN służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. Program jest aplikacją webową - korzystanie z programu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sieci internet. 

Program umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. W szczególności umożliwia zaawansowaną ocenę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Program ma budowę modułową. Po nabyciu licencji Użytkownik uzyskuje dostęp on-line do modułów systemu ZikOS-LN w zakresie określonym umową licencyjną.

Podstawowe możliwości obliczeniowe programu:

Moduł

Funkcjonalność

MPL
Mechanika Przewodów Linii

Wykonywanie obliczeń naprężeń, zwisów, naciągów przewodów zgodnie z normami:

-    PN-E 05100-1:1998,

-    PN-EN 50341-3-22:2010,

-    PN-EN 50341-2-22:2016

oraz wg zadanych przez Użytkownika parametrów.

Wykonywanie obliczeń uwzględniających nieliniowe ch-ki rozciągania przewodów, np. przewody wysokotemperaturowe (naprężenia, zwisy
i naciągi EPE).

Pełna analiza sekcji odciągowych z uwzględnieniem obciążeń niesymetrycznych, wychyleń izolatorów, przęseł ukośnych itp.

PF
Profil Linii

Wykreślanie profilu podłużnego linii, umożliwiającego szybkie wyznaczenie zbliżeń w określonym miejscu przęsła; generacja widoku 2D analizowanego przęsła, z naniesionymi przewodami fazowymi
i odgromowymi linii oraz ukształtowaniem gruntu. Generowany profil odpowiada standardom stosowanym w dokumentacji projektowej linii.

PEM
Pole Elektromagnetyczne

Obliczenia pola e-m generowanego przez linie napowietrzne średniego
i wysokiego napięcia.

Rozkłady natężenia pola elektrycznego oraz rozkłady natężenia pola magnetycznego dla zadanych układów przewodów. Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodnika i izolacji.
Rozkład pola elektrycznego i magnetycznego:
- wzdłuż osi X - na zadanej wysokości nad poziomem gruntu oraz
- wzdłuż osi Y - w zadanej odległości od osi linii.

Wykonywane obliczenia stanowią podstawę dla określenia dopuszczalnych stref przebywania ludzi w otoczeniu linii.

OPL
Obciążalność Przewodów Linii

Obciążalność przewodów linii napowietrznych (CIGRE, dynamiczna, zwarciowa - przewodów roboczych i odgromowych).
Uwzględnienie temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia, danych technicznych przewodu roboczego, wysokości zawieszenia linii nad poziomem morza.
Wyznaczanie quasi-dynamicznej obciążalności termicznej uzależnionej od temperatury otoczenia - symulacja pracy przewodu w warunkach pogodowych, zarejestrowanych w zbiorze danych historycznych, możliwość określenia obciążalności przewodu dla zadanego, akceptowalnego ryzyka przekroczeń.
Wyznaczanie obciążalności zwarciowej, szczególnie dla przewodów odgromowych przewodów OPGW - symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia w przewodach roboczych i odgromowych.

POR
Zagrożenie Porażeniowe

Wyznaczanie napięć uziomowych oraz napięć dotykowych rażeniowych przy konstrukcjach wsporczych oraz rozkładu potencjału na powierzchni gruntu w pobliżu tych konstrukcji.
Analiza stanów zakłóceniowych w linii - symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia, prądy uziomowe, napięcia uziomowe oraz napięcia rażeniowe przy konstrukcji wsporczej. Dla zadanego czasu trwania zwarcia wyznaczone napięcie dotykowe rażeniowe porównywane jest
z wartością dopuszczalną.

Edytor Linii

Interfejs umożliwiający wprowadzanie danych oraz zadawanie parametrów do obliczeń (np. w module MPL definiowanie przęseł
oraz wieloprzęsłowych sekcji odciągowych).

Baza danych

Dostęp do serwera bazodanowego IPC w zakresie zasobów odpowiednich do zakupionych modułów (np. w module MPL - baza przewodów). Bazy przewodów, konstrukcji wsporczych oraz łańcuchów izolatorowych stosowanych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych.

Możliwość tworzenia własnych baz danych.

 

Oferujemy licencje czasowe (12-, 6- i 3-miesięczne).

Możliwe jest dokonywanie niezależne nabywanie dostępu do modułów MPL + PF, OPL + POR oraz PEM.

ZikOS-LN zastępuje wycofane z oferty programy PS-SAG i MeLiNet. Dotychczasowym Klientom tych programów proponujemy w atrakcyjnej cenie migrację odpowiednio do modułów MPL + PF oraz OPL i POR.

Ceny podajemy po zapytaniu ofertowym.

Przy zakupie programu na większą liczbę stanowisk (licencja wielostanowiskowa), aktualizacji licencji wielostanowiskowej oraz migracji programu z licencją wielostanowiskową udzielamy  rabatów.

Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Program ZikOS-LN powstał w ramach realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1042/17-00 współfinansowanego ze środków UE.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych (ZikOS-LN ).

Tytuł projektu

ZikOS-LN - Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych

Poniżej przedstawiamy ważniejsze wydarzenia związane z realizacją projektu.

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.