Tytuł projektu

ZikOS-LN - Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych (ZikOS-LN ). System będzie umożliwiał analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwią zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją. Cele projektu będą realizowane poprzez opracowanie zaawansowanych algorytmów obliczeniowych dla poszczególnych modułów systemu, a także wykorzystanie nowoczesnych metod wizualizacji 3D.

Cel projektu jest dwukierunkowy: 1- badawczy, gdzie poszukiwane będą optymalne algorytmy i rozwiązania pozwalające osiągnąć planowane w ZikOS-LN nowe funkcjonalności oraz sprawdzone zostaną w warunkach przemysłowych możliwości ich integracji w kompleksowy system (prototyp), 2-rozwojowy, w którym uzyskane wyniki zostaną zinterpretowane i wykorzystane do ulepszenia opracowanego na etapie badań przemysłowych produktu prototypowego, w warunkach wykonywania analiz dla rzeczywistych linii napowietrznych przeprowadzone zostaną niezbędne prace eksperymentalne; na tym etapie wykonane zostaną również prace związane z dokumentacją powstałego nowego produktu, a także z definiowaniem i planowaniem możliwości zaoferowania nowych usług (w tym usług utrzymania produktu - konserwacyjnych).

Planowane efekty:

Główne zadania do realizacji w projekcie to:

  • implementacja zaawansowanych algorytmów obliczeniowych obejmujących kombinacje obciążeń mechanicznych, obciążenia nierównomierne dla pojedynczych przęseł i sekcji odciągowych, obliczenia specjalne;
  • opracowanie metod analizy zagrożeń termicznych w stanach zakłóceniowych oraz określania dynamicznej obciążalności termicznej w danych warunkach pogodowych z wykorzystaniem modelu CIGRE, a także quasi-dynamiczej obciążalności termicznej z uwzględnieniem analizy ryzyka, pozwalającej na prognozowanie wartości obciążalności linii w charakterystycznych okresach;
  • opracowanie algorytmów analizy pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii oraz określania napięć uziomowych i rozkładu potencjałów, a w konsekwencji napięć dotykowych przy konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych decydujących o zagrożeniu porażeniowym;
  • opracowanie zaawansowanych metod prezentacji wyników analiz, w tym wizualizacji 3D.

Wartość projektu:

1 470 835,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

1 102 551,50 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Gannt ZikOS

Etap nr 1

Opracowanie koncepcji struktury zintegrowanego systemu umożliwiającego kompleksową analizę stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. Specyfikacja modułów pod kątem funkcjonalności i możliwości ich integracji. Ustalenie relacji między modułami.

Efekt końcowy etapu:

Ustalona szczegółowa struktura systemu ZikOS-LN oraz opracowane algorytmy do realizacji modułów składowych systemu.

Etap nr 2

Realizacja modułów obliczeniowych działających na podstawie zaprojektowanych w etapie 1 algorytmów. Utworzenie bazy danych. Wykonanie interfejsu użytkownika i modułu wizualizacji 3D linii elektroenergetycznej. 

Efekt końcowy etapu:

Działający prototyp systemu ZikOS-LN, w tym prototypy modułów obliczeniowych, realizujące funkcjonalności systemu ZikOS-LN, utworzona baza danych, działający interfejs użytkownika i system wizualizacji 3D.

Etap nr 3

Testowanie i optymalizacja rozwiązań zastosowanych w prototypie systemu.

Efekt końcowy etapu:

Zoptymalizowany, w pełni przygotowany produkt do sprzedaży, a także do wykorzystania dla własnych analiz.

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.